Producenci
Zwroty i wymiana
 

Sklep Gladiator-Fight.com
ul. Krasińskiego 13/1B
50-449 Wrocław
tel. 607 937 782, 665 105 025

e-mail: gladiator.wroclaw@gmail.com

Pon. - Pt: 10:00 - 18:00

Sobota: 11:00 - 15:00

ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może być sporządzone odręcznie bądź e-mailowo. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

Sklep Gladiator-Fight.com
ul. Krasińskiego 13/1B
50-449 Wrocław

 1. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres sklepu powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (oryginału faktury VAT lub Paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. 
 2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

 

Plik do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy

 

WYMIANA

W przypadku chęci wymiany odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI", prosimy jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/towaru na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację REZERWACJA NA WYMIANĘ i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie towarów.

 1. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie towarów w komentarzu do zamówienia prosimy również określić, jaką formą płatności różnica ta zostanie opłacona (przelew zwykły, bądź płatne przy odbiorze).

Prosimy odesłać zwracany towar na adres sklepu wraz z fakturą/paragonem oraz oświadczeniem od odstąpienia umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany.


Sklep Gladiator-Fight.com
ul. Krasińskiego 13/1B
50-449 Wrocław

(z dopiskiem: „WYMIANA”)

 1. Termin realizacji nowego zamówienia (w ramach rezerwacji) jest taki sam, jak w przypadku każdego innego zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy. Terminy dotyczące odsyłanego (zwracanego) Towaru są takie same, jak w każdym innym przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa we wcześniejszej części pn. odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY".

 

REKLAMACJE

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązanie Sklepu i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w regulaminie sklepu.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:


Sklep Gladiator-Fight.com
ul. Krasińskiego 13/1B
50-449 Wrocław

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).


Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą sklep niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) sklep sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (oryginału faktury VAT bądź paragonu).
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt sklepu (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie sklepu kosztami dostarczenia Towaru na miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient. 

  Sklep rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).

  Reklamowany towar powinien zostać dostarczony sklepowi w stanie kompletnym i czystym.
 4. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających sklep:
  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 1. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

 

Sklep Gladiator-Fight.com
ul. Krasińskiego 13/1B
50-449 Wrocław
tel. 607 937 782, 665 105 025

e-mail: gladiator.wroclaw@gmail.com

Pon. - Pt: 10:00 - 18:00

Sobota: 11:00 - 15:00

 

Plik do pobrania:

Formularz Reklamacyjny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl